Skip to main content

Case fra ISS og Danske Bank

 

Tiltag

 • Hybrid arbejdsplads implementering.
 • Bygningsportefølje justering.
 • Hard- and Soft FM service justeringer.­­

Danske Bank indsamlede data under corona lockdown, der viste et potentiale for optimering af deres ejendomsportefølje og en reduktion af deres klimaaftryk.

DATA fra lockdown perioden:

 • Mindre sygefravær blandt medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Forbedret eller samme produktivitet.
 • Tomme faciliteter og potentiale for store udgiftsbesparelser og reduktion af klimaaftryk.

På basis af analysen af ​​disse data, besluttede banken at gennemføre en arbejdsstilsundersøgelse for at dække deres medarbejderes holdning til at arbejde hjemmefra på et mere struktureret grundlag, når pandemien tillod medarbejderne at vende tilbage til arbejdet. Resultatet var overvældende positivt.

Konklusioner fra arbejdsstilsundersøgelse

På baggrund af undersøgelsesresultatet og den indsamlede data besluttede Danske Bank at implementere hybridarbejde og en hjemmearbejds-frekvens for Bankens 8.500 medarbejdere, der arbejdede fra 9 lokationer i hovedstadsområdet. Projektet blev døbt Cornerstone Projektet

Reducering af bygningsportefølje
Cornerstone Projektet blev påbegyndt for at konsolidere ca. 8.500 medarbejdere fordelt på 9 lokationer med et samlet fodaftryk på ca. 220.000 m2. Lejekontrakterne blev opsagt på 4 af de 9 lokationer, hvilket betød, at ejendomsporteføljen blev reduceret med 60.000 m2 (27,3%)

Reduktion af drivhusgas (CO2) udledning
Bygningsportefølje reduktionen har bidraget til bankens overordnede mål for reduktion af CO2-emissioner på 40 % reduktion i 2023 sammenlignet med udledninger I 2019.

Ved at lukke 4 lokationer var banken i stand til at reducere deres årlige energiforbrug med 5799 MWh og reducere den årlige CO2-udledning med 471 tons. Dette svarer til en reduktion af Co2-emissioner på 21 % I forhold til det tideliger forbrug på de 9 lokationer, der var inkluderet i Cornerstone projektet. Samtidig er mængden af genereret affald også reduceret markant.

Gennemførelsen af Cornerstone projektet og implementeringen af Danske Banks hybride arbejdspladsstrategi gav banken mulighed for at anvende deres bygningsportefølje mere effektivt, ved at lade deres medarbejdere arbejde hjemme 2 dage om ugen.

Ud over de angivne energi- og CO2-besparelser ved porteføljekonsolidering er den estimerede besparelse på CO2-udledning ved reduceret medarbejderpendling 778 tons årligt. I denne beregning har vi ikke taget højde for øgede emissioner der er overført til medarbejderens hjemmeforbrug. (Den anvendte metode: Metode og forudsætninger for beregningsmodel af brutto Co2 reduktion, er etableret i dialog med Professor ved institut for Grøn Teknologi ved SDU, Morten Birkved)

De emissioner, der spares ved at reducere pendlingsfrekvensen, er en væsentlig tilføjelse af emissionsreduktioner til dem, der genereres fra reduktioner af ejendomsfodaftryk.

Affaldshåndtering
I processen med at lukke lokationer og konsolidere arbejdspladser på de resterende lokationer, i henhold til det nye arbejdspladsdesign og det implementerede hybride arbejdsform, blev 227.585 ton / 11.018 enheder af overskydende møbler og andet kontorudstyr håndteret. Af de 227. 585 tons blev der kun udsmidt 16.824. Det resterende udstyr blev enten doneret, upcyclet eller sendt gennem affaldssorterings- og genbrugsprocesser (Dansk Bank CSR rapport 2021).

Geninvestering af sparede udgifter
Reduktionen af ​​fodaftrykket har resulteret i besparelser for Banken på udgifter til husleje og Soft- og Hard FM-omkostninger. Disse midler geninvesteres i at flytte organisationen til et nyt og bæredygtigt hovedkvarter, som i øjeblikket er ved at blive bygget i henhold til LEED version 4-standarderne (https://bygtek.dk/artikel/byggeri/hje-krav-til-byggeriet-af-danske-banks-nye-domicil).

Verdensmål
11.3, 11.6 og 11.B: Ved at indføre en hjemmearbejds-frekvens og give medarbejderne mulighed for at vælge alternative Danske Bank-lokationer at arbejde på, er hyppigheden og længden af pendling til arbejde blevet reduceret. Et fald i medarbejdere, der pendler, har en positiv indvirkning på trafiktæthed, energiforbrug og SDG 11-målet for bæredygtig transport.

Med den øgede hyppighed af at arbejde hjemmefra vil medarbejderne øge interaktionen i deres private hjems lokalsamfundene og bidrage til kommerciel vækst og økonomisk og social bæredygtighed i disse samfund. Hybridarbejde vil have en indvirkning på både den urbane kontekst for arbejdspladsens kontorplacering og medarbejdernes private lokal samfund og en positiv indvirkning på SDG 11 Sustainable Cities and Human Settlement Goal.

12.6: Banken har, ved at implementere en hybrid arbejdsform, reduceret sit behov for kontorlokaler med 27,3 % for de involverede 9 lokaliteter, uden at justere størrelsen på organisationen eller produktiviteten. Energiforbruget, der er sparet på kontorlokalerne som følge af en reduktion i m2 fodaftryk, er blevet suppleret med et yderligere fald i frekvensen af pendling, hvilket har resulteret i en betydelig samlet besparelse i CO2-udledningen og dermed ydet betydeligt bidrag til SDG 12 Responsible Consumption and Production (Se beregnede reduktioner ovenfor og beregningsmetode).

Fordele for organisationen

 • Reduktion af klimaaftryk
 • Reduktion af FM omkostninger, både på husleje og drift.
 • Reduktion af medarbejdernes sygefravær.
 • Svar på medarbejdernes ønske om en fleksibel arbejdsform.
 • Bidrage til organisationens rekrutteringsstrategi.

Succeser

 • Medarbejdere har i overvældende grad taget muligheden til sig for at arbejde på en mere fleksibel måde.
 • Det er lykkedes ISS og Danske Bank at tilpasse både hårde og bløde FM-tjenester til det nye facilitets setup.
 • Projektet har i høj grad bidraget til Danske Banks mål for reduktion af klimaaftryk.

Udfordringer

 • Konsekvenser for IFS kontrakten og hyppigheden af ​​at reducere og i sidste ende opsige tjenester på de sites der skulle fraflyttes var vanskelige at forudsige og inkorporere i kontrakten mellem Banken og ISS.
 • Gennemførelsen af ​​projektet under covid-lockdown perioden gav nogle operationelle udfordringer på grund af global forsyningsmangel. Det var blandt andet en udfordring at etablere ensartede arbejdsstationer med global mangel på it-udstyr.

Vigtige erfaringer

 • Medarbejderne har taget den nye hybride arbejdsform til sig. Det er dog en ekstra udfordring at individualisere ledelse efter medarbejdernes personlige præferencer og behov.
 • Det er en kompleks opgave at tilpasse Soft FM services til det faktiske behov, når antallet af medarbejdere på lokationerne i forbindelse med hjemmearbejde, ikke kendes på forhånd.
 • Implementeringen af projektet blev muliggjort i et samarbejde mellem Danske Bank og ISS, hvor partnerskabet har resulteret i en succesfuld tilpasning af alle ydelser i den IFS-kontrakt, som ISS leverer til Danske Bank. Implementeringen har haft en omfattende konsekvens for både Hard og Soft FM-tjenester, hvis vellykkede konvertering og tilpasning til arbejdspladsomstillingen har været en forudsætning for at opnå den positive bæredygtighedspåvirkning. Derved har projektet været betinget af et solidt samarbejde mellem de to parter.

Kontaktperson
Danske Bank: Head of Group Facility Management, Christian Lau Jensen, (cjens@danskebank.dk)
ISS: Senior Project Management, ISS Global Operations, Henrik Juul Nielsen (henrik.juul.nielsen@group.issworld.com)

Se metode for beregningsmodel