Skip to main content

Case fra Nordea

Tiltag
Bæredygtig indkøbspolitik

Verdensmål
5: Ligestilling mellem kønnene
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
10: Mindre ulighed
12: Ansvarligt forbrug og produktion
13: Klimaindsats
17: Partnerskab for handling

Fordele for organisationen
Bidrager til Nordeas “Substainability at the core” prioritet i koncernens 2025 business-plan ved blandt andet at:

 • indgå aktivt i dialog med leverandører for at være med til at drive menneskerettigheds- og dekarboniseringsagendaen
 • integrere ESG faktorer i risiko og styring
 • bidrage til Nordeas ambition om internt at opnå 50 % CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050

Case – Hvad gjorde vi
Nordea har kontrakter med over 1.500 eksterne leverandører pg bruger mere end to milliarder euro årligt. Derved har Nordea et ansvar for at påvirke og til tider sætte dagsordenen for leverandørernes omstilling til en mere bæredygtig profil. Derfor iværksatte Nordea i 2014 en række initiativer til at sikre, at også denne del af vores forretning lever op til de mål og aftaler, som Nordeas har forpligtet sig til.

I praksis betyder dette, at sourcing processen indeholder følgende elementer for at sikre sig, at bæredygtighed er fuldt integreret i alle dele af processen.

Elementerne består af:

 1. Bæredygtighedskrav i vores udbudsproces, som er produktspecifikke.
 2. Supplier Screening hvor leverandørerne screenes for eksempelvis finansiel kriminalitet og forskellige bæredygtighedselementer såsom risiko for brud på menneskerettigheder og sektorspecifikke risici inden kontrakten indgås.
 3. Supplier Code of Conduct som er et obligatorisk dokument i alle kontrakter, der beskriver Nordeas etiske krav til leverandøren.
 4. Supplier Monitorering hvor hele den eksisterende leverandørportefølje kontinuerligt monitoreres for nyopståede sager og risici af et dedikeret team.
 5. Supplier reviews, hvor et antal leverandører årligt udvælges til et mere dybdegående check af deres efterlevelse af principperne i Supplier Code of Conduct.
 6. Case-by-case dialog med reroute interessenter som en del fadein kontinuerlige due diligence.

Derudover driver en række udviklingsaktiviteter, som både har fokus på de sociale og miljømæssige aspekter:

 • Et mål om at sikre, at 70 % af Nordeas leverandørudgifter bruges hos leverandører, der har sat klare reduktionsmål i overensstemmelse med Parisaftalen. Dette sikres via dialog med de leverandører, der endnu ikke har sat sådanne mål.
 • Indvirkningsanalyse på menneskerettigheder på plads i slutningen af 2023 i overensstemmelse med OECD Guidelines for Responsible Business Conduct og UN Guilding Principles for Business and Human Rights.

Vigtige erfaringer ift. implementeringen
Det at få forankret bæredygtighed i indkøbspolitikken og i understøttende vejledninger er et vigtigt element for at drive en positiv forandring, men for at opnå den største effekt kræver det, at bæredygtighed er forankret i forretningsstrategien.

Indledende sparring, dialog og uddannelse af beslutningstagerne internt og leverandørerne eksternt var vigtige parametre for at opnå et fælles sprog for, hvad bæredygtighedsbegrebet dækker over.

Sørg for at involvere forskellige interessenter for at få andre perspektiver på problemstillingerne end de interne. Dette for at sikre, at man fokuserer på de prioriteter, der har den største effekt.

Byg dit arbejde på allerede eksisterende vejledninger såsom UN og OECD Guidelines, Green House Gas Protocol m.m. og sørg for at have en risikobaseret tilgang, så tid og ressourcer investeres i de områder, som har den største effekt.

Hvad overraskede
Hvor forskelligt bæredygtighedsbegrebet forstås – det er vigtigt at få operationaliseret, hvad der menes med bæredygtighed i organisationen, så alle taler samme sprog.

Det at få fuldt integreret bæredygtighedsinformationer i alle processer og politikker er en stor opgave – både i forhold til ressourcer og investeringer. Det kræver, at kontraktejere, indkøb, bæredygtighedsafdelingen og andre vigtige interessenter involveres kontinuerligt i processen. Gøres dette rigtigt, kan bæredygtighed i høj grad også bidrage til, effektiviseringer – både fra et ressource- og omkostningsperspektiv.

At man aldrig når til en decideret mållinje med bæredygtighedsarbejdet – det er en kontinuerlig proces, i konstant udvikling.

Kontaktperson
Substainability Lead for Nordea Group Procurement, Maria Færgemann Eg (maria.fargemann.eg@nordea.com )

Substainability Lead for Nordea Group Workplace Management, Mette Rudkjær (mette.rudkjaer@nordea.com)