Skip to main content

Case fra Team Ejendom, Hørsholm kommune 

 

Tiltag
Forbedring af fjernvarmeafkøling.

Verdensmål
7: Bæredygtig energi
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
13: Klimaindsat

Fordele for organisationen

  • Undgået udgift til strafafgift
  • Energibesparelser
  • Bidrager til optimeret drift af fjernvarmenettet

Case – Hvad gjorde vi

De fleste fjernvarmeselskaber har sat krav til forbrugerne om at afkøle det leverede fjernvarmevand, enten med et bestemt antal grader (dT) eller til en bestemt returtemperatur (T, r). Overholdes dette ikke, bliver forbrugeren pålagt en strafafgift, typisk afhængigt af forskel i afkøling og størrelse på forbrug.

Ved hjælp af data fra fjernvarmemålerne i kommunens energistyringssystem identificerede Hørsholm Kommune de ejendomme som leverede for høj returtemperatur tilbage til fjernvarmeværket. Over halvdelen af de fjernvarmeanlæg som leverrede en returtemperatur over kravet, er blevet optimeret i 2022, så de nu ikke bliver pålagt strafafgift.

Der var hovedsageligt tre typer af tiltag som var med til at sænke returtemperaturen:

  • Etablering eller genopretning af defekt bygningsautomatik. Fremløbstemperaturen reguleres gift. udetemperatur, og sænkes/lukkes nat og weekend, samt i ferier og på helligdage. Desuden var der flere defekte motorventiler på fjernvarmesiden af varmeveksleren.
  • Sløjfning af omløb. Før en del blandesløjfer til radiatorkredse, ventilationsvarmeflader og brugsvandsladekredse har der været monteret et omløb, en såkaldt “dobbelthunt”. Dette omløb kortslutter varmekredsløbet og sender varmt vand tilbage til veksleren. De fleste omløb er fjernet helt eller har fået monteret en afspærrings- eller flowreguleringsventil
  • Forandring af tilslutning af en del af varmtvandsbeholdere som var monteret på sekundærsiden af hovedveksleren, ofte med med ladekredse og omløb

Der blev under indsatsen i 2022 løbende fulgt op på, om tiltagene gav den ønskede sækning i returtemperatur.

Den 24. marts blev bygningsautomatikken justeret.

For at de sidste bygninger med forhøjet returtemperatur kan komme under grænsen, skal der laves yderligere tiltag:

  • Udskiftninger af radiatorer
  • Afsyring eller udskiftning af gamle varmevekslere

Vigtige erfaringer rift. implementeringen
Ved at bruge tilgængelige målerdata fra fjernvarmemålerne, er det nemt at danne sig et overblik over, hvilke bygninger som har for høj fjernvarme returtemperatur, og dermed skal betale strafafgift.

Ved at komme ud og se på anlæggene, blev der også opdaget adskillige andre behov for vedligehold på anlæggene.

Hvad overraskede?
Det var overraskende nemt at optimere en del af fjernvarmeanlæggene, så afkølingen blev tilfredsstillende.

Kontaktpersoner
Jørgen Stokbro, Leder af Team Ejendom, Hørsholm Kommune (jost@horsholm.dk)