Skip to main content

Risiko

Værdidefinitionen af "Risiko"

Risiko som værdi handler om at forhindre eller begrænse uønskede hændelser og tab samt undgå unødvendige omkostninger. En uønsket hændelse (hazard) er noget der har et potentiale for give skade, mens risiko (risk) udtryk for sandsynligheden for at en uønsket hændelse vil medføre skade og hvor alvorlige konsekvenserne vil være. I væsentligt element i risiko som en værdi for FM er driftssikkerhed, som har relation til forretningskontinuitet (Business Continuity).

Risikoledelse eller risikostyring (Risk Management) er betegnelsen for en disciplin, der står for at håndtere risiko. Risikoledelse kan ses som en strategisk opgave og risikoanalyse er en taktisk opgave, der understøtter risikoledelsen. På det operationelle plan udføres tiltag, der sigter mod at forebygge og begrænse risici. Risikoledelse og risikoanalyse har først og fremmest fokus på uønskede hændelser og negative konsekvenser, men de kan samtidig have fokus på at identificere positive muligheder som f.eks. procesmæssige forbedringer, økonomiske gevinster og potentialer for vækst. Sammenhængen mellem risikoledelse og risiko analyse er illustreret i figur 1.

risiko-definition-fmværdiguide

Figur 1: Risikoledelse og risikoanalyse (Håndbog i Facilities Management, 2021)

 

Risikoanalyse starter med at identificere risici. Derefter analyseres de enkelte risici med vurdering af deres hyppighed og konsekvens. Dette kan illustreres i en prioriteringsmatrix med hyppighed på den ene akse og konsekvens på den anden, f.eks. opdelt i høj, middel og lav risiko for hver akse samt angivelse af rød, gul og grøn for hver kombination til at indikere alvoren af de enkelte risici. Et eksempel på dette er vist i figur 2.

risiko-værdi-definition

Figur 2: Eksempel prioriteringsmatrix til risikoanalyse (Håndbog i Facilities Management, 2021)

 

På dette grundlag vurderes de mulige tiltag for at forhindre og begrænse de uacceptable risici, og økonomiske konsekvenser vurderes for de potentielle tiltag. Virksomhedens ledelse tager beslutning om, hvad der skal gennemføres. Beslutningerne baseres på virksomhedens erfaringer og strategi i relation til risiko. I store virksomheder dokumenteres risici i et risikoregister, der løbende ajourføres med opdaterede risikoanalyser og de gennemførte tiltag.

Håndteringen af risici kan opdeles i 4 typer

  • Forhindre
  • Begrænse
  • Overføre
  • Acceptere

Forhindring af risici indebærer at muligheden for den uønskede hændelse elimineres. Det kan f.eks. ske ved at ændre processer, så farlige stoffer og aktiviteter ikke længere indgår. Begrænsning af risici indebærer at muligheden for den uønskede hændelse stadig eksisterer, men at sandsynligheden for at den vil forekomme og/eller konsekvenserne af hændelsen reduceres. Det kan ske ved forebyggende tekniske systemer eller ved organisatoriske tiltag f.eks. i form af beredskab. Overføring af risici betyder at muligheden for den uønskede hændelse ikke ændres, men konsekvenserne af hændelsen for virksomheden reduceres ved at overføre sisikoen til en anden part. Det kan ske ved forsikring og ved outsourcing til en serviceleverandør. Ved outsourcing forudsætter det dog, at der i lighed med forsikring er en aftale om kompensation. Accept af risici indebærer ligeledes at muligheden for den uønskede hændelse er uændret, så virksomheden er villig til at bære konsekvenserne, hvis hændelsen indtræder. I hvilken omfang en virksomhed er villig til dette afhænger af ledelsens risikoappetit.

Risikoledelsen i FM skal koordineres med og indgå i virksomhedens overordnede risikoledelse. Siden 2008 har det været obligatoriske for store virksomheder at foretage strategisk risikoledelse i EU.

Værdi-synergier- og tradeoffs ved "Risiko"

 

Der er uden tvivl en sammenhæng mellem risiko og produktivitet. Det gælder både i form af space/workplace management, der understøtter mere effektive arbejdsprocesser, teknisk drift med høj driftssikkerhed, som forhindrer afbrydelse af kerne processer, samt services med indsatser i relation til arbejdsmiljø og sundhed, der forebygger fravær. De sidste nævnte forhold har også betydning for medarbejdertilfredshed.

Forebyggelse af risici har også en klar sammenhæng med økonomi. Når man arbejder med risikoledelse skal der foretages en afvejning mellem de omkostninger, der er forbundet ved de uønskede hændelser og udgifterne ved at forebygge dem. I Håndbog i FM er dette illustreret i tabel 13.1 på side 321, der viser en opgørelse over de totale risikoudgifter set i forhold til sikringsniveau, og der er et økonomisk optimalt punkt. Risikoledelse bør dog ikke alene baseres på økonomiske overvejelser. Specielt må risici, der kan indebære personskader, tages særskilt i betragtning. I den forbindelse taler man om et ALARP princip, der står for ’As Low as Reasonably Practicable’. Det indebærer, at man forebygger risici indtil omkostningerne ved at forebygge, er stærkt ud af proportion i forhold til fordelene.

Tilbage til FM Værdiguide

Forfatterne

per-anker-jensen

Per Anker Jensen

Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering. Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler herunder Håndbogen i FM.

fm-værdiguide-lars-birch

Lars Birch

Director of Real Estate & Facilities, DTU Science Park

Lars Birch er Director of Real Estate & Facilities Management hos DTU Science Park, hvor han er en del af ledelsen og har ansvaret for udlejning, byggeprojekter, drift og vedligehold samt Shared Service. Lars har mere end 30 års erfaring inden for området og har primært været aktiv på porteføljeejer og udlejer siden bla hos Post Nord, Dako og FLS. Endvidere har Lars arbejdet som bygherrerådgiver samt serviceleverandør. Lars har stor erfaring i at arbejde strategisk og taktisk med RE og FM, specielt med henblik på tilpasning af faciliteter og services til den enkelte virksomheds behov.