Skip to main content

Case fra DAB

 

Tiltag
Grønne ambassadører

Verdensmål
3 Sundhed og trivsel
7 Bæredygtig energi
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
12 Ansvarligt forbrug og produktion
13 Klima indsats

Fordele for organisationen

  • Økonomiske besparelser på el, vand og varme
  • Øger viden om og fokus på en bæredygtig drift og adfærd
  • Mere kompetente medarbejdere

Case – Hvad gjorde vi
DAB etablerede i 2010 sammen med elselskabet NESA, en ”skole” og et netværk for de cirka 760 ejendomsfunktionærer, der er ansat i de boligselskaber, vi administrerer.

Netværket kalder vi ”Grønne ambassadører”, og det handler om at blive klogere på energi og bæredygtighed i hele sin udstrækning. Både hård teknik og de bløde værktøjer, som viden om adfærd og nudging. De grønne ambassadører arbejder for et bedre miljø, et lavere energiforbrug og mindre CO2 udslip.

DAB energi afholder kurser og erfamøder for de grønne ambassadører, og sikrer at nye grønne ambassadører gennemgår et grundkursus om energi, miljø og bæredygtig adfærd, samt om rollen som grøn ambassadør.

De mødes et par gange om året og udveksler praktiske erfaringer om energibesparende tiltag. På møderne får de desuden en opdatering i den nyeste viden på energiområdet, ligesom de får viden om rentable energibesparelser og drøfter emner som eksempelvis beboerpåvirkning.

De største besparelsespotentialer er i boligafdelingerne. Det er både inde i beboernes bolig og afdelingernes tekniske anlæg, der skal optimeres. DAB kan som administrator af boligafdelingerne inspirere og stille faglighed og viden til rådighed, men det er i bestyrelserne og i driften at beslutningerne træffes og udføres. For at fremme denne proces, har DAB oprettet et ”korps” af grønne ambassadører, der også er et bindeled til samarbejdet med beboerdemokrati og beboere om grønne løsninger.

Siden DAB startede netværket i 2010, er der uddannet omkring 180 grønne ambassadører blandt ejendomsassistenter og ejendomsmestre i boligafdelingerne.

Både beboere, selskabs- og afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer – og ikke mindst miljøet – får glæde af den grønne ambassadøruddannelse og det netværk, der hjælper de grønne ambassadører til at opretholde fokus på energi- og miljøforbedrende tiltag i afdelingerne.

Vigtige erfaringer
Erfaringerne med de grønne ambassadører er, at der er stor interesse og videbegærlighed blandt ejendomsfunktionærerne. Der er et stort potentiale, der kan udvikles og udnyttes til gavn for boligafdelingen, beboerne og miljøet.

Netværket er blevet endnu mere aktuelt og en vigtig brik i arbejdet med at gøre den grønne omstilling til en naturlig del af drift og vedligehold af boligafdelingen

Hvad overraskede
Corona og de krav om forsigtighed, der er fulgt med har været et tilbageslag for aktiviteterne i den grønne ambassadørordning, som vi netop nu er ved at kickstarte igen.

Kontaktperson
Energichef, DAB, Lars Gissel (lag@dabbolig.dk)