Skip to main content

Et bredt udsnit af FM-branchen hjalp os d. 26/4 med vigtige input til færdiggørelsen af de to kommende vejledninger, der nu ligger i udkast. NIRAS lagde rammer til workshoppen, hvor deltagerne var en kombination af FM-organisationer i både stat, kommuner og private virksomheder, IT-leverandører og rådgivere.

Projektleder for udarbejdelsen af de to vejledninger, Susanne Balslev Nielsen (NIRAS) og vicedirektør i DFM, Helle Lohmann Rasmussen, introducerede dels formålet med workshoppen og dels rammerne for projektet.

To vejledninger

Da projektet skal munde ud i to vejledninger: driftsbudgetter og driftsbudgetter var workshoppen delt op i to.

Forud for den første workshop holdt Benjamin Andersen, Eesebase, et oplæg, hvor han med udgangspunkt i eget software, og erfaringer fra den almene sektor, demonstrerede både styrker og svagheder ved det nuværende udkast til både vejledning og struktur, som var udsendt til deltagerne forud for dagen.

Per Anker Jensen (DTU og del af arbejdsgruppen) introducerede kort vejledningen for driftsplaner, hvorefter deltagerne i bordgrupperne diskuterede styrker og svagheder ved udkastet. Af styrker blev blandt andet peget på, at vejledningen kan give branchen et fælles sprog og en bruttoliste, så man aktivt kan beslutte hvad man skal have med, eller ikke have med, i sit budget. Flere nævnte eksempler på situationer, hvor man havde overset og dermed ikke prissat poster. Modsat pegede nogle på, at det nuværende detaljeringsniveau både kan opleves som for omfattende og overvældende, og samtidig på nogle punkter, for udetaljeret.

Som optakt til workshop om den anden del, driftsbudgetter, gav Preben Gramstrup (fm3 og del af arbejdsgruppen) en kort introduktion til tankerne bag det nuværende oplæg.

Lisbeth Rosendahl Højberg Bau-Madsen og Viktor Heiberg Bestle beskrev i et kort oplæg, at arbejdet med og udgivelse af vejledningerne her er utroligt vigtige for branchen. De ser mange driftsbudgetter, der ikke er gode nok til at klæde FM’ere godt på i dialogen med økonomichefen.

Styrker og svagheder

Deltagerne arbejdede ved bordene dernæst med at udpege styrker og svagheder ved udkastet til vejledningen til driftsplaner. Af styrker blev igen peget på værdien af at have en bruttoliste, som hjælper en til at overveje, hvilke poster der er relevant i ens organisation, ligesom udviklingen af et fælles sprog i branchen blev fremhævet som positivt. Af svagheder blev peget på, at fokus på målgruppen for vejledningen med fordel kan præciseres forud for færdiggørelsen, ligesom der var forslag om, hvorvidt lovpligtighed på en eller anden måde kunne indarbejdes.

I den afsluttende fase af projektet, vil arbejdsgruppen nu indarbejde inputs fra dagen, ligesom koncepterne bliver testet i flere organisationer, forud for den endelige færdiggørelse. Vejledningerne lanceres d. 24. oktober, alle er velkomne og tilmeldingen er åben. Læs mere om arrangementet her: https://dfm-net.dk/arrangementer/driftsplaner-og-budgetter/

Stor tak til alle deltagere på workshoppen for at bidrage til at vejledningerne bliver brancherelevante og anvendelige i praksis.

Projektet bliver lavet med støtte fra Realdania.