Skip to main content

Nyt projektsamarbejde i DFM: ” Vedligehold og klimabelastning – En undersøgelse af praksis og myter blandt ejere og forvaltere om vedligehold som et middel til at minimere klimabelastning fra boligejendomme”

Hvilke antagelser, praksisser og ´drivere´ påvirker de beslutninger og strategier, der skal nedbringe klimabelastningen ved hjælp af løbende vedligehold? Sådan lyder det primære spørgsmål, der ønskes besvaret i DFM´s nye projektsamarbejde med Realdania, der skal munde ud i rapporten:  

Vedligehold og klimabelastning – En undersøgelse af praksis og myter blandt ejere og forvaltere om vedligehold som et middel til at minimere klimabelastning fra boligejendomme”. Rapporten udkommer i september 2022.  

 Projektet afgrænser sig til at se på bolig-udlejningsejendomme i privatejerede ejendomme med mere end tre udlejningsboliger1. Problemstillingen undersøges af DFM i samarbejde med Realdania som en del af indsatsen ”Bygningskultur og Klima”.  

 

Ejer-lejer-paradokset 

De private boligudlejningsejendomme i Danmark er interessante på grund af det tidligere meget omdiskuterede ejer-lejer-paradoks. Paradokset består i, at ejerne mangler incitament til at investere i energirenoveringer, fordi den økonomiske besparelse ved at nedbringe energiforbruget tilfalder lejeren2.

Da huslejen er reguleret af lejeloven, vil det ofte ikke være muligt for ejeren at lægge udgiften for eksempelvis energirenovering over på lejeren i form af huslejestigning. Ejer-lejer-paradokset har tidligere været nævnt som den væsentligste årsag til, at der stadig er et stort potentiale for energioptimering af denne type ejendomme.  

Energirenovering er en åbenlys måde at reducere CO2-belastningen fra (også) denne type ejendom og tidligere analyser har kortlagt barrierer og handlemuligheder på området3. Det er dog ikke den eneste løsning. Løbende vedligehold af bygninger spiller også en rolle i forhold til klimabelastningen og her er der bestemt også noget at hente på klimadagsordenen.

Forebyggende vedligehold giver f.eks. mulighed for at forlænge bygningsdeles levetid og på den måde udsætte tidspunktet for produktion og montering af nye dele. Det store spørgsmål er så, om ejere og forvaltere er opmærksomme på muligheden for at minimere klimabelastningen gennem vedligehold, og hvorvidt de i praksis arbejder med muligheden.  

 

Interview og workshops 

Hvilke handlemuligheder ser ejerne og forvalterne, og hvilken indflydelse har det på praksis og beslutninger omkring vedligehold? Det er blandt andet de spørgsmål, projektet skal give et bud på. Som en del af projektet skal en række aktører på området interviewes med henblik på at opnå konkret viden om, hvordan der i dag arbejdes med vedligehold.  

Forebyggende vedligehold har betydning for bygningernes klimapåvirkning, først og fremmest, fordi det forlænger bygningernes levetid. Ejere og forvaltere er allerede i dag forpligtet til at udarbejde vedligeholdelsesplaner, men hvordan bliver planerne brugt i det daglige arbejde med vedligehold? Og hvilken rolle spiller vedligeholdelsesstrategierne for bæredygtigheden af ejendommene? De spørgsmål skal rapporten hjælpe os med at besvare.   

 

Projektets formål 

Formålet med projektet er at bidrage med ny viden og forståelse af nuværende praksis samt at undersøge, hvordan denne nye viden kan udvikles og forbedres med det langsigtede mål at nedbringe CO2-belastningen af eksisterende bolig-udlejningsformer i Danmark. Der ønskes blandt andet svar på følgende spørgsmål:  

  • Hvordan ser de deltagende organisationer vedligehold som et virkemiddel for at nedbringe klimabelastningen af deres ejendomme på kort og lang sigt?  
  • I hvilken grad bruger/ser deltagerne de vedligeholdelsesplaner, som de allerede laver, som en mulighed for at nedbringe klimabelastningen af deres ejendomme?  
  • Hvilken betydning har løbende vedligehold i forhold til beslutningen om evt. at nedrive bygninger?  

 

Forskere ser projektet over skulderen 

Et videnspanel bestående af en håndfuld eksperter på området, skal følge projektet fra sidelinjen.  

Panelet består af: 

Per Anker Jensen, professor emeritus, DTU Management. 
Harpa Birgisdottir, professor, BUILD 
Steffen Petersen, lektor, sektionsleder, Århus Universitet. 
Susanne Balslev Nielsen, ekspertisechef, NIRAS. 
Thomas Waras Brogren, projektchef “Bygningskultur og Klima”, Realdania 

 Tid og resultat 

 Projektet løber i foråret 2022 og afsluttes med udgivelse af en rapport i september 2022. Rapporten skal indeholde resultater fra undersøgelsen samt anbefalinger til fremtidige projekter. 

Har du spørgsmål til projektet, kontakt da venligst Helle Lohmann Rasmussen, hlr@dfm-net.dk eller Thomas Waras Brogren, projektchef, Realdania twb@realdnia.dk  

Du kan se mere om Realdanias indsats: Bygningskultur og Klima, her: https://realdania.dk/projekter/bygningskultur-og-klima 

Foto: Claus Bjørn Larsen