Skip to main content

Økonomi

Værdidefinitionen af "Økonomi"

Denne værdibeskrivelse fokuserer primært på økonomi, som er direkte relateret til FM. FM-ydelser og investeringer i faciliteter har tillige betydning for virksomheders økonomi i bredere forstand, f.eks. ved at forbedre kernevirksomhedens produktivitet. Dette betragtes i denne sammenhæng som afledte effekter af FM og vil kun blive berørt i begrænset omfang. FM’s betydning for hele virksomheden er til gengæld i fokus i andre værdibeskrivelser, f.eks.  vejledninger om Produktivitet og Risiko.

FM funktionen har traditionelt være kendt for at kunne skabe økonomisk værdi for virksomheden, primært gennem besparelser og effektiviseringer med henblik på at reducere omkostninger. Omkostningerne er en vigtig del af den økonomiske værdiskabelse, men bør ikke stå alene som det eneste økonomiske værdiperspektiv.

Økonomisk værdi kan skabes på flere forskellige måder, og vi anvender i denne værditaksonomi tre forskellige typer økonomisk værdi:

Øget indtjening
FM’s evne til at skabe en indtjening fra sine aktiviteter og bidrage til virksomhedens indtjening. FM vil typisk have status af et cost center, men vil kunne skabe indtjening på forskellige måder. Håndteringen af denne indtjening vil normalt ske som en netto-udligning af omkostninger, og vil typisk være af en størrelse der bidrager til en lavere omkostning. Altså vil indtjeningen normalt ikke resultere i en reel profitskabelse for FM-funktionen som helhed.

Reducerede omkostninger
FM’s evne til at bidrage til at reducere omkostninger. Her bør skelnes mellem besparelser og effektiviseringer. Besparelser er direkte nedskæringer, der resulterer i en tilsvarende reduktion i de leverede serviceydelser eller -niveauer. Effektiviseringer er derimod en reduktion i omkostninger uden en tilsvarende reduktion af serviceydelser eller -niveauer, og dermed et udtryk for at løse opgaverne smartere.

Forbedret balance (aktiver og passiver)
FM’s evne til at øge eller nedbringe balancen, specielt ift. størrelsen på anlægsaktiverne. FM kan bidrage til at øge eller nedbringe virksomhedens balance og dermed bidrage til at skabe økonomisk værdi afhængigt af hvilken situation virksomheden er i, og dermed om virksomheden har en interesse i at øge eller nedbringe anlægsaktiverne.

FM skaber således økonomisk værdi ved at påvirke toplinje, bundlinje og balance på en måde som gavner virksomhedens finansielle situation uden at FM’s grundlæggende funktion og formål sættes over styr.

De måder hvorpå værdien skabes kalder vi løftestænger, og de er specifikke for det enkelte værdiperspektiv og det enkelte scope (FM-område).

Således vil der være andre løftestænger for at skabe økonomisk værdi inden for Porteføljestyring end for Space/Workplace Management, Bygge- og Forandringsprojekter, Teknisk Service, eller Services.

De forskellige løftestænger der kan anvendes for at påvirke den økonomiske værdiskabelse behandles under hvert enkelt FM-område (scope) her nedenfor.

Værdi-synergier- og tradeoffs ved "Økonomi"

Der er væsentlig sammenhæng mellem økonomi og andre værdiparametre. Eksempelvis er øget produktivitet en væsentlig faktor for at opnå besparelser og øget indtjening. I forhold til bæredygtighed er initiativer ofte omkostningsbelastende, men eksempelvis gennemførelse af energibesparelser kan over tid føre til omkostningreduktioner, og hensyn til bæredygtighed kan på sigt have betydning for en virksomheds markedsposition og indtjening. Forebyggelse af risiko  vil på kort sigt være omkostningsbelastende, men de gennemføres for at undgå uønskede hændelser og udgifter.

Økonomi indgår som en faktor i de fleste større beslutninger i en virksomhed. Det er vigtigt at betragte økonomi både i form af udgifter, indtægter, besparelser, investeringer og afskrivninger. Indtægter påvirker den årlige toplinje, mens udgifter, indtægter og besparelser påvirker den årlige bundlinje. Investeringer og afskrivninger påvirker aktivers værdi og virksomhedens balance både årligt og over en årrække. FM har især betydning for virksomhedens bundlinje men specielt i virksomheder, der ejer bygninger påvirker FM tillige virksomhedens balance. Desuden kan FM i nogle tilfælde bidrage til virksomhedens toplinje gennem indtægter fra eksterne brugere.

Tilbage til Værdiguide til FM

Forfatterne

Director, EY - Workplace og Facilities Management specialist

Frederik Krarup

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking.

Frederik har 14 års erfaring som konsulent og rådgiver i EY. En stor del af tiden er brugt på at specialisere sig inden for facilities management og workplace, hvor han har erfaring med strategi og organisationsudvikling, outsourcing og partnerskaber, analyser og benchmarking. Frederik har sammen med DFM og gennem sit arbejde som rådgiver være med til at udvikle flere koncepter og værktøjer, hvoraf nogle er almindeligt kendte og anvendes bredt i Workplace- og FM branchen, f.eks. EY’s FM Modenhedsmodel. Frederik faciliterer desuden DFMs Head of FM netværk.
Professor emeritus, DTU og æresmedlem i DFM

Per Anker Jensen

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management.

Per Anker Jensen er uddannet som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og han har en PhD fra DTU og en MBA fra CBS. Per har 20 års praktisk erfaring fra Rambøll og DR. I 2005 blev han ansat på DTU som lektor og fra 2009 som professor med speciale i Facilities Management. I perioden 2008 til 2019 var han leder af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (cfm.dtu.dk). I 2020 blev han professor emeritus ved DTU Management Engineering.

Per er forfatter af et stort antal bøger, videnskabelige papers og faglige artikler, bl.a. i FM Update. Han er forfatter af ”Håndbog i Facilities Management”, der blev udgivet af DFM i første udgave i 2001, og som i 2021 er udgivet i 4. udvidede udgave. Per blev i 2020 æresmedlem af DFM.