LOG IND     UDSKRIV     SEND

> >

Aktuelle arrangementer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglige artikler

FM Update


FORSIDE

DFM NETVÆRKS ÅRSKONFERENCE

AKTUELLE ARRANGEMENTER

DRIFTSHERREPRISEN

BLIV MEDLEM AF DFM NETVÆRK

OM DFM NETVÆRK

ARTIKLER

DFM NETVÆRKS UDVALG

NETVÆRK

OM FM - FACILITIES MANAGEMENT

FM - LITTERATUR

FM EFTERUDDANNELSE

DFM BENCHMARKING

KONTAKT

KUN FOR MEDLEMMER AF DFM NETVÆRKCenter for Ejendomme: nyt center i drift

Af: Mogens Kornbo og Susanne Balslev Nielsen, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden

Første januar 2017 var den officielle åbningsdag for Center for Ejendomme (CEJ), der er Region Hovedstadens nye organisatoriske enhed til at skabe, drive og optimere regionens fysiske rammer og relaterede ejendomsservices.


Opgaven

Det er en stor og kompleks opgave som venter forude for det nye ejendomscenter – CEJ. Region Hovedstaden driver hospitaler, psykiatri, forskning, handicaptilbud, sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø og regionen ejer til det formål omkring 2 mio. m2. Bygningsporteføljen består af mere end 750 enkeltstående bygninger fordelt på mere end 70 lokaliteter. Bygninger som på daglig basis bruges af regionens ca. 40.000 ansatte og patienter med pårørende, der skal føle sig ventet og velkommen overalt, hvor de kommer på regionens matrikler.

CEJ er det nyeste af Region Hovedstadens 7 koncerncentre og det er den hidtil mest omfattende centralisering af ejendomsforvaltning blandt de 5 danske regioner. I første omgang er det primært forvaltningen af de fysiske bygninger, herunder byggeprojekter, drift og vedligehold, som er overflyttet til det nye center. Tankegangen er at etablere et samlet REFM kompetenceområde, der håndterer de fysiske rammer igennem hele processen med køb/salg/leje, udvikling, byggeri, drift mm.


Organiseringen

Den nye organisation er organiseret med en direktion, en stabsfunktion og 5 enheder. I stabsfunktionen ligger økonomi, jura, kommunikation mm. Enheden for system og processer står for koordinering og udvikling af CEJ FM systemer og processer, BygPro er regionens samlede bygherrefunktion, FM Hard er enheden for indvendig og udvendig drift og vedligehold, Energi og Miljø skal sørge for at CEJ bidrager til regionens mål om at være en grøn og innovativ metropol og endelig er der enheden for Logistik og Forsyning, som har opgaverne vedr. logistik og transport herunder den vigtige transport af blodprøver. Formålet er at samle ét stærkt kompetencecenter med repræsentation i Regionens koncernledelse, som i tæt samarbejde med de lokale organisationer, skal sikre at regionens fysiske omgivelser skabes, drives og udvikles i overensstemmelse med Regionrådets politiske målsætninger. Størrelsesforholdet mellem den centrale del og de lokale dele af CEJ vil variere lidt, men pr 1. februar 2017 vil der være ca. 40 medarbejdere med Herlev kontoret som primær arbejdsbase og 680 medarbejdere med primær arbejdsbase på andre lokaliteter.


Udfordringerne her og nu….

På den korte bane har der været mange praktiske udfordringer forbundet med åbning af centeret, som er mødt i en konstruktiv pionerånd. Økonomien til ejendomsforvaltning var tidligere en del af hospitalernes/virksomhedernes budgetter, men er nu udskilt og centeret skal drives for ca. 1,3 mia. kr./år i basismidler. Pr 1. januar er der 720 medarbejdere, som har skiftet koncernenhed og fokus har været på at sikre at skiftet skete uden afbrydelser af adgang til IKT systemer, udbetaling af løn, betaling af regninger mm. Dette er et meget stort arbejde, som vi stort set er lykkedes rigtig godt med.


…og på sigt

På den længere bane er udfordringerne at opbygge et fælles og tværgående CEJ tankesæt og udvikle organisationen til at samarbejde på nye måder, for derigennem at leve op til ambitionerne om at være kendt for at: have et samlet strategisk og bæredygtigt perspektiv, have stort indblik i kundebehov, være den foretrukne samarbejdspartner, som agerer proaktivt og innovativt. CEJs ambitionen er at rykke fokus fra bygningsdrift og viceværtsrollen til innovation og partnerskaber samt at ændre kulturen fra individuel optimering til tværgående samarbejde og vidensdeling på tværs af regionens hospitaler og virksomheder. Dette er et stort arbejde, som vi kun lige er begyndt på. Som andre der centraliserer skal vi være opmærksomme på vores interne koordinering på tværs af funktionsområder fungerer godt, samt at CEJ skal finde den rette balance mellem centralt/lokalt medejerskab for den daglige drift mm. For en kendt problemstilling ved centraliseringsprocesser er bl.a. at organisationer kan blive for bureaukratiske og afstanden for stor til hverdagen på hospitalerne og andre kunder. Dette er en udfordring som ledelsen er opmærksomme på og som adresseres i arbejdet med at udvikle en intern governance struktur.


Fra 70’er-byggerier til supersygehuse

Et eksempel på CEJs indsats for at sikre et ensartet og rimeligt vedligeholdelsesniveau af regionens ejendomme er den aktuelle tilstandsregistrering af regionens ejendomsportefølje, som pt. gennemføres med ekstern assistance fra Rambøll. Bygningerne registreres med opdaterede tegninger og byggetekniske informationer, der gør det muligt at planlægge den kommende vedligeholdelsesindsats, og prioritere de økonomiske midler på tværs af regionens hospitaler virksomheder. Hovedparten af regionens bygningsmasse er fra 1970érne og der er et stort og tiltrængt behov for opgradering af både den byggetekniske standard og de arkitektoniske udtryk. En anden stor og markant indsats er rettet mod energi- og miljø optimering, hvor CEJs opgave at sikre at der opnås størst mulig energieffektivitet fremover. Formålet er dels at styre regionens store udgifter til energiforbrug (ca. ½ mia. kr./år) og dels at bidrage markant til målet om at reducere Region Hovedstadens CO2-udledning fra egen virksomhed med 60% i forhold til udledningen i 2013. Endelig er der kvalitetsfondsbyggerierne, (i folkemunde: supersygehusene), som er i fuld gang og som inden længe skal modtages til drift af CEJ. Her er udfordringen, som i alle FM organisationer, at sikre at driftsvenligt byggeri er tænkt ind fra start og at der sikres et godt udgangspunkt for driftsorganisationernes arbejde. Det er store og komplekse byggerier til et samlet budget på 16 mia. kr.


Til slut

I CEJ skaber vi en vigtig del af grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen, og vores arbejde giver mening, fordi det handler om liv. Etableringen et nyt centralt ejendomscenter er ikke noget som sker af sig selv eller i løbet af kort tid. Det vil være en lang læringsproces, hvor der er brug for at medarbejderne på operationelt niveau, sørger for den aktuelle drift fortsætter, samtidig med at mange engagerer sig, på alle ledelsesniveauer, om at udvikle CEJ til at være den samarbejdspartner, som vi gerne vil være kendt for at være. Vi er i høj grad interesseret i at lære, hvor andre mener, at vi har forbedringspotentialer og vi deler gerne af vores fortløbende erfaringer.


Mød Mogens, Susanne m.fl. den 29. maj

29. maj: Kæmpe FM enhed skal sikre strategisk perspektiv på Region Hovedstadens hospitaler

Med 40.000 medarbejdere er Region Hovedstaden en af Danmarks allerstørste arbejdspladser, og med mere end 700 medarbejdere er regionens nye Center for Ejendomme (CEJ) en af Danmarks største FM organisationer.

Etableringen et nyt centralt ejendomscenter sker ikke af sig selv. Der er tale om en lang læringsproces hvor der er brug for at medarbejderne på operationelt niveau sørger for at den aktuelle drift fortsætter, samtidig med at CEJ udvikles som strategisk samarbejdspartner.

CEJ er det nyeste af Region Hovedstadens 7 koncerncentre og det er den hidtil mest omfattende centralisering af ejendomsforvaltning blandt de 5 danske regioner. Centraliseringen omfatter forvaltningen af bl.a. de fysiske bygninger, herunder byggeprojekter, teknisk drift og vedligehold, energioptimering samt opgaverne indenfor logistik og forsyning som hører under det nye center. Tankegangen er at etablere et samlet REFM kompetenceområde der håndterer de fysiske rammer igennem hele processen med køb/salg/leje, udvikling, byggeri, drift mm.

Mød Mogens Kornbo som står i spidsen for etableringen og udviklingen af CEJ. Han vil bl.a. fortælle om de udfordringer centeret står overfor i forbindelse med at opbygge et fælles og tværgående tankesæt i centeret, og hvordan organisationen kan udvikles til at samarbejde på nye måder. Ambitionen er at blive hospitaler, virksomheder og øvrige koncerncentres, Foretrukne Samarbejdspartner, som agerer proaktivt og leverer innovative løsninger, ud fra et strategisk og bæredygtigt perspektiv

Efter medlemsmødet starter foreningens generalforsamling, som vi håber du vil deltage i. Du kan tilmelde dig via nedenstående link.

Det praktiske
Timelding skal ske via nedenstående link.

Tid og sted:
Mandag d. 29. maj kl 15.00-16.00
Rigshospitalet Glostrup, indgang 7, auditorium B.
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Tilmeld dig arrangementet her


DFM netværk - Borupvang 3 - DK-2750 Ballerup - Email: dfm@dfm-net.dk - Telefon: + 45 31 38 01 98